Today: 05 Dec 2021 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
എയര്‍ ഇന്ത്യ ഫ്ളൈറ്റില്‍ ജനിച്ച മലയാളി കുട്ടിയുടെ ആശുപത്രി ചെലവുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണം
Photo #1 - Germany - Otta Nottathil - air_india_london_cochi_flight_shawn_hospital_charges
ബര്‍ലിന്‍: Ign BgvNbn bpsIbn \npw sImnbntev ]d Fb CUy ^vssfn aebmfn bphXn {]khnXns\ XpSv tUmIvSamcpsS \nti{]Imcw ASnbncambn bphXnsbbpw Ipnt\bpw {^mv^nse saUn tImtfPn {]thinntWvSn hp.

Ggmw amkn DWvSmb {]khw BbXp sImWvSv Ipn Ctmgpw {^mv^nse bqWnthgvknn tlmkv]nense FsFknbphn NnInbnemWv. Ipnv thWvS FaPkn ]mkvt]mpw ap bm{X tcJIfpw {^mv^nse Fw_kn CSs]p \S]Sn{Ia A\pkcnv \IpIbpw sNbvXp. Fm bpsIbn tPmen sNp ZXnI BbXpsImWvSv Ipntm amXm]nXmtm Pa\nbnse Cjpdkv \nbafn s]SmXpsImWvSv AXns ]cnc e`nn. e hcp IpnbpsS NnInkmsehv amXm]nXmXs hlntWvSn hcpw.AXpsImWvSpXs IpnbpsS NnInաv thWvSn hcp `oaamb XpI FhnSpv IsWvSpw FmibnemWv B IpSpw_w. Cjpdkv CmXp e sNehv htmhp Bip]{Xn _n Fs\ skn sNpsatmv IpSpw_w Ctm BsI {]XnknbnemWv. GXmWvSv cWvSphjtmfta Bbp Cu ZXnI bpsIbn Fnbnv. amthenc, IpWvSd kztZinIfmWv Ch. Cu amkw An\mWv Ipp ]ndXv. Ipn\v tjm FmWv t]cnncnpXv.

CXns ]men Cu hnhcw AdnbpSs\ CUy Hmhkokv tIm{Kkv (sFHkn) Pa\n,tIcf Nm]v P\d sk{Idn ]o tXbvm\v {]kvXpX IpSpw_s kinv hniZ hnhc At\zjnpIbpw IpSpw_ns Ctmgs Ah {]Xn] t\Xmhv hn.Un kXois {ibnsSppIbpw sNbvXp. AXpXsbpa Cu hnjbn ASnbncambn CSs]SWsav CUy Fw_kn, tI{ hntZiImcya{n, apJya{n ]nWdmbn hnPb, t\m XpSnbhsc hnjbns Kuchw AdnbnpsImWvSv Ibpshv CUy Hmhkokv tIm{Kkv (sFHkn) Pa\n,tIcf Nm]v {]knUv tPmk^v kn Adnbnp. Cu hnjbn {]hmkn kwLS\Ifpw klmbhpambn cwKv hcWsapw tPmk^v kn A`ynp.
- dated 15 Oct 2021


Comments:
Keywords: Germany - Otta Nottathil - air_india_london_cochi_flight_shawn_hospital_charges Germany - Otta Nottathil - air_india_london_cochi_flight_shawn_hospital_charges,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
fdp_supported_traffic_light_Coalition
എഫ്ഡിപി ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സഖ്യ കരാറിനെ ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
spd_supported_scholz_as_chancellor
ചാന്‍സലറാകാന്‍ ഒലാഫ് ഷോള്‍സിന് എസ്പിഡി പാര്‍ട്ടിയുടെ പൂണ്ണ പിന്തുണ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
querdenker_attack_media_persons
ജര്‍മനിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
51220217merkel
എല്ലാവരും വാക്സിനെടുക്കാന്‍ മെര്‍ക്കലിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ffp2_mask_preventions_corona
ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധം എഫ്എഫ്പി 2 മാസ്ക് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
new_corona_rule_germany
ജര്‍മനിയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ കടുപ്പിയ്ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mutation_new_vaccine_Ugur_Sahin
മ്യൂട്ടേഷനു പുതിയ വാക്സിന്‍ വേണമെന്ന് ബയോണ്‍ടെക് മേധാവി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us