Today: 28 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
കുസാല്ലഗ്ഗ് കാല്‍മ്പസില്ല? ദുരല്‍ന്തം 4 വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? മരില്‍ച്ചു പരില്‍േക്കല്ലഗ്ഗവല്ല? ഏറെ
കൊല്‍ച്ചി: കളമശേരി കൊല്‍ച്ചി ശാസ്ത്ര സാല്‍േങ്കതിക സല്ല?വകലാശാല (കുസാല്ലഗ്ഗ്) ക്യാംപസില്ല? ടെക് ഫെല്ല?ിനിടെയുണ്ടായ തില്‍ക്കിലുംപെല്‍ട്ട് 3 വിദ്യാല്ല?ഥികല്ല? ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെ 4 പേല്ല? മരില്‍ച്ചു. നാലുപേരും ആശുപത്രിയില്ല? എല്‍ത്തുല്‍ന്നതിനു മുല്‍ന്‍പുതല്‍െന്ന മരില്‍ച്ചു.

നോല്ല?ല്‍ത്ത് പറവൂല്ല? സ്വദേശി ആല്‍ന്‍ റുഫ്ത, കൂല്‍ത്താല്‍ട്ടുകുളം സ്വദേശി അതുല്ല? തല്‍മ്പി, കോഴില്‍േക്കാട് താമരശേരി സ്വദേശി സാറാ തോമസ്, പാലല്‍ക്കാട് മുണ്ടൂല്ല? സ്വദേശി ആല്ല?വില്‍ന്‍ ജോസഫ് എല്‍ന്നിവരാണ് മരില്‍ച്ചത്.
ഇതില്ല? ആല്ല?വില്‍ന്‍ ഒഴികെയുല്ല? മൂല്‍ന്നു പേരും രണ്ടാം വല്ല?ഷ എല്‍ന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാല്ല?ഥികളാണ്. 72 പേല്ല?ല്‍ക്ക് പരുല്‍േക്കല്ലഗ്ഗു. പരുല്‍േക്കല്ലഗ്ഗവല്ല? കളമശേരി മെഡില്‍ക്കല്ല? ആശുപത്രിയിലും വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ചികില്ല?യിലാണ്. രണ്ടു പെല്‍ണ്‍കുല്‍ട്ടികളുടെ നില അതീവഗുരുതരമാണ്.

ശനിയാഴ്ച വൈകില്‍ട്ട് ഏഴു മണിയോടെ ക്യാംപസിലെ ഓല്‍പ്പല്‍ണ്‍ എയല്ല? ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്‍ത്തില്ല? സംഗീതനിശ ആരംഭില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനു തൊല്‍ട്ടുമുല്‍ന്‍പായിരുല്‍ന്നു ദുരല്‍ന്തം. സ്കൂല്ല? ഓഫ് എല്‍ന്‍ജിനീയറിങ് ആണ് പരിപാടി സംഘടില്‍പ്പില്‍ച്ചത്. മഴ പെയ്തതോടെ പുറല്‍ത്തുനില്‍ന്നുല്ല?വല്ല? ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെ നിരവധി ആളുകല്ല? ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് ഓടില്‍ക്കയറി.ഇതിനിടെ തിരല്‍ക്കില്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട് പടില്‍െക്കല്‍ട്ടില്ല? വീണ വിദ്യാല്ല?ഥികളുടെ മുകളിലേല്‍ക്ക് മല്ലഗ്ഗുല്ല?വരും വീഴുകയായിരുല്‍ന്നു. ടെക് ഫെല്ല?ില്ലെക്ള സമാപന ദിവസമായിരുല്‍ന്നു ഇല്‍ന്ന്, പ്രശസ്ത ഗായിക നിഖിത ഗാല്ല?ിയുടെ ഗാനമേളയാണ് സംഘടില്‍പ്പില്‍ച്ചത്.

500 വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികളെ മാത്രം ഉല്ല?ല്‍െക്കാല്ല?ുല്‍ന്ന ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയം; ഉണ്ടായിരുല്‍ന്നത് 1000 വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല?; മഴ വല്‍ന്നതോടെ 600 പേല്ല? കൂടി ഇരല്‍ച്ചുകയറി

ഉല്ല?ല്‍െക്കാല്ല?ാല്‍ന്‍ കഴിയുല്‍ന്നതിലും അധികം വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്‍ത്തിലുണ്ടായിരുല്‍ന്നതാണ് അപകടല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് വഴിവെല്‍ച്ചതെല്‍ന്ന് റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്. 500 മുതല്ല? 600 വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികളെ മാത്രം ഉല്ല?ല്‍െക്കാല്ല?ുല്‍ന്ന വേദിയില്ല? ആയിരല്‍േത്താളം വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? പരിപാടി കാണാനായി നിലയുറല്‍പ്പില്‍ച്ചിരുല്‍ന്നു. എല്‍ന്നാല്ല? മഴ പെയ്തതോടെ അടല്‍ച്ചില്‍ട്ട ഗേല്ലഗ്ഗ് തുറല്‍ന്ന് അല്‍ഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? കൂടി ഇരല്‍െച്ചല്‍ത്തിയതോടെ സംഗീത നിശ ദുരല്‍ന്തല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് വഴി മാറുകയായിരുല്‍ന്നു.

കുല്‍ട്ടികല്ല?ല്‍ക്ക് തല്‍െന്നയായിരുല്‍ന്നു തിരല്‍ക്ക് നിയല്‍്രന്തില്‍ക്കാനുല്ല? ചുമതല നല്ല?കിയിരുല്‍ന്നത്. എല്‍ന്നാല്ല? അപ്രതീല്‍ക്ഷിതമായി വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല? ഇരല്‍െച്ചല്‍ത്തിയതോടെ തിരല്‍ക്ക് അനിയല്‍്രന്തിതമായി. ആദ്യം വല്‍ന്നവല്ല? വീണതോടെ പില്‍ന്നാലെ വല്‍ന്നവരും ഇവരുടെ മുകളിലേല്‍ക്ക് വീഴുകയായിരുല്‍ന്നു.
- dated 26 Nov 2023


Comments:
Keywords: India - Otta Nottathil - disaster_kusat_students_died India - Otta Nottathil - disaster_kusat_students_died,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
indians_in_russian_army_job_scam
തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ്: ഇന്ത്യക്കാരെ റഷ്യയില്‍ കൊണ്ടുപോയി സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
modi_uae_nri
പ്രവാസികളെല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് അഭിമാനം: പ്രധാനമല്‍്രന്തി നരേല്‍്രന്ദ മോദി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
AI_more_indians_accepted_report_google
ലോകല്‍ത്ത് ഏല്ലഗ്ഗവുമധികം എഐ(AI)യെ കുറില്‍ച്ച് ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെല്‍ന്ന് ഗൂഗില്ല? റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nobel_laurate_on_AI
നില്ല?മിത ബുല്‍ദ്ധി എല്ല?ാല്ലഗ്ഗിനും പരിഹാരമല്ല?: നൊബേല്ല? ജേതാവ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
goa_gobi_ban
ഗോവയില്ല? ഈ ഭല്‍ക്ഷ്യ വിഭവം നിരോധില്‍ക്കാല്‍ന്‍ കാരണമെല്‍ന്ത്?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
grammy_awards_India
ഗ്രാമി അവാല്ല?ഡുകളില്ല? തിളല്‍ങ്ങി ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sabu_victory_kottayam_died
സാബു ജോസഫ് കയില്ലഗ്ഗാല്‍ട്ടുപറല്‍മ്പില്ല? അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us