Today: 13 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ടില്ല? അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര ഓല്‍േട്ടാമൊബൈല്ല? ഷോ സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? 12 മുതല്ല? 22 വരെ
Photo #1 - Germany - Vehicles - iaafrankfurt2013
ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ട്:അറുപല്‍ത്തിയല്‍ഞ്ചാമത് അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര ഓല്‍േട്ടാമൊബൈല്ല? ഷോ
(IAA) സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? 12 മുതല്ല? 22 വരെ ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ടില്ല? നടല്‍ക്കും. 12, 13 തീയതികളില്ല? ഓല്‍േട്ടാമൊബൈല്ല? രംഗല്‍െത്ത വിദഗ്ധല്ല?ല്‍ക്കും 14 മുതല്ല? 22 വരെ പൊതുജനല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കുമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്നത്. ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ടിലെ അല്‍ന്താരാഷ്ട എക്സിബിഷല്‍ന്‍ സെല്ലക്ളറില്ല? (Messegel√§nde, LudwigErhardAnlage 1, 60327 Frankfurt am Main) രാവിലെ 9 മുതല്ല? വൈകുല്‍േന്നരം 7 മണിവരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. ജല്ല?മല്‍ന്‍ ചാല്‍ന്‍സലല്ല? അംഗലാ മെല്ല?ല്‍ക്കല്ല? എക്സിബിഷല്‍ന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെല്‍യ്യും. ജല്ല?മല്‍ന്‍ ഗതാഗത മല്‍്രന്തി മല്‍ത്തിയാസ് വിസ്മാല്‍ന്‍ പ്രസംഗിയ്ല്‍ക്കും.

അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര കോല്‍ണ്‍ഗ്രസ് സെല്ലക്ളറിലെ വിവിധ ഹാളുകളില്ല? മൊല്‍ത്തം 235.000 ചതുരശ്രമീല്ലഗ്ഗല്ല? വിസ്ത്രിതിയില്ല? ഒരുല്‍ക്കിയിരിയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്ന ഷോയില്ല? അല്‍ന്താരാഷ്ട്രതലല്‍ത്തില്ല? മുല്‍പ്പതിലധികം രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? നില്‍ന്നായി 1050 ഓളം പ്രദല്ല?ശകല്ല? മേളയില്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ക്കും. ഏതാണ്ട് 100 ഓളം രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? നില്‍ന്നും 12000 ഓളം മാല്‍ദ്ധ്യമപ്രവല്ല?ല്‍ത്തകല്ല? മേളയിലെ പുതുവിശേഷല്‍ങ്ങല്ല? റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ടു ചെല്‍യ്യാല്‍ന്‍ എല്‍ത്തുല്‍ന്നുണ്ട്. 2011 ലെ കണല്‍ക്കനുസരില്‍ച്ച് ഒല്‍ന്‍പതു ലല്‍ക്ഷല്‍ത്തിലധികം സല്‍ന്ദല്ല?ശകല്ല? മേളയിലെ നേല്ല?ല്‍ക്കാഴ്ച കാണാല്‍ന്‍ എല്‍ത്തിയിരുല്‍ന്നു.

വിവിധ കല്‍മ്പനികളുടെ കാറുകല്ല?, പ്രത്യേക സല്ല?ീകരണല്‍ങ്ങളുല്ല? വാഹനല്‍ങ്ങല്ല?, മുചക്ര വാഹനല്‍ങ്ങല്ല?, ഇലക്ട്രോ കാറുകല്ല? & ഐടി മെല്‍ക്കാനിസം, വാഹനല്‍ങ്ങളുടെ പാല്ല?ട്സ് & അസസറീസ്, ട്രെയിലല്ല? വാഹനല്‍ങ്ങല്ല?, മോഡല്ല? വാഹനല്‍ങ്ങല്ല?, ഓല്ല?ഡ് ടൈമല്ല? തുടല്‍ങ്ങി കാറുകളെയും ചെറുവാഹനല്‍ങ്ങളെയും സംബല്ല?ില്‍ച്ചുല്ല? വിവരല്‍ങ്ങല്ല? ആധുനിക ലോകല്‍െത്ത പരിചയല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുകയാണ് ഓല്‍േട്ടാഷോയുടെ ലല്‍ക്ഷ്യം.

മേളയില്ല? 13 വെല്ല?ിയാഴ്ച ഇല്‍ന്‍ഡ്യ ഡേ സില്‍േമ്പാസിയം( 8th IAAIndiaDay Congress Center Messe Frankfurt (CMF), Room Illusion II+III, Time:10.45 15.15) നടല്‍ക്കും. പരിപാടിയുടെ സംഘാടകല്ല? ഓല്‍േട്ടാമൊബൈല്ല? സംഘടനയും ഇല്‍േന്താ ജല്ല?മല്‍ന്‍ ചേംബല്ല? ഓഫ് കൊമേഴ്സുമാണ് (Verband der Automobilindustrie (VDA),Support: Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (MHI), ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India), SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers), IGCC (Indo German Chamber of Commerce), Sponsor: KHAITAN & Co., Advocates, Mumbai).

ജല്ല?മനിയിലെ ആദ്യല്‍െത്ത ഓല്‍േട്ടാമൊബൈല്ല? ഷോ 1897 ല്ല? ബല്ല?ലിനിലാണ് നടല്‍ന്നത്. 1911 വരെ ഓരോ വല്ല?ഷല്‍ത്തിലും എല്‍ന്നാല്ല? 1905,06,07 എല്‍ന്നീ വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളില്ല? രണ്ടുതവണയും പ്രദല്ല?ശനല്‍ങ്ങല്ല? നടല്‍ന്നു. പില്‍ന്നീട്
ഒല്‍ന്നാം ലോകമഹായുല്‍ദ്ധല്‍ത്തിനു ശേഷം ബല്ല?ലിനില്ല? 1921 ല്ല? വീണ്ടും പ്രദല്ല?ശനം ആരംഭില്‍െച്ചല്‍ങ്കിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുല്‍ദ്ധം തുടല്‍ങ്ങിയതില്ലെക്ള അടില്ല?ാനല്‍ത്തില്ല? 1939 ല്ല? ബല്ല?ലിനിലെ പ്രദല്ല?ശനം അവസാനില്‍പ്പില്‍േക്കണ്ടി വല്‍ന്നു. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് 1947/49 ല്ല? ഹാല്‍േന്നാവറിലാണ് പ്രദല്ല?ശനം നടല്‍ന്നത്. ഇതുവരെയുല്ല? പ്രദല്ല?ശനല്‍ങ്ങല്ല? ഉല്‍േദ്ദശില്‍ച്ച രീതിയില്ല? വിജയലല്‍ക്ഷ്യം നേടാല്‍ഞ്ഞതിനെ തുടല്ല?ല്‍ന്ന് പ്രദല്ല?ശനം ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ടിലേയ്ല്‍ക്കു പറില്‍ച്ചുനല്‍ട്ടു.

1951 ലാണ് ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ടില്ല? ആദ്യമായി ഈ പ്രദല്ല?ശനം നടല്‍ത്തിയത്. ഇത് വല്‍ന്‍വിജയമായതിനെ തുടല്ല?ല്‍ന്നാണ് ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ട് കേല്‍്രന്ദമാല്‍ക്കി അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര പ്രദല്ല?ശനല്‍ത്തിന് തുടല്‍ക്കമില്‍ട്ടത്. പില്‍ന്നീടല്‍േങ്ങാല്‍ട്ട് ഓല്‍േട്ടാമോല്‍ട്ടീവ് കല്‍മ്പനികല്ല? സാല്‍േങ്കതിക വിപ്ളവല്‍ത്തിലൂടെ പുതുപുല്‍ത്തല്‍ന്‍ വാഹനല്‍ങ്ങല്ല? നില്ല?ല്‍മ്മില്‍ച്ച് ആധുനികലോകല്‍ത്തില്ലെക്ള പ്രശസ്തി പിടില്‍ച്ചുപല്ലഗ്ഗാല്‍ന്‍ ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ട് വാഹനഷോ മേള വേദിയാല്‍ക്കി. 1999 മുതല്ല? തുടല്ല?ല്‍ച്ചയായി എല്ല?ാ വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളിലും നടല്‍ന്നു വല്‍ന്ന മേള 2011 ലാണ് അവസാനമായി നടല്‍ന്നത്. അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര തലല്‍ത്തില്ല? ഒഴില്‍ച്ചുകൂടാല്‍ന്‍ പാടില്ല?ാല്‍ത്ത ല്ല?ാനമാണ് ഇല്‍േപ്പാല്ല? ഐഎഎ യ്ല്‍ക്കുല്ല?ത്.

For Info : http://www.iaa.de
- dated 08 Sep 2013


Comments:
Keywords: Germany - Vehicles - iaafrankfurt2013 Germany - Vehicles - iaafrankfurt2013,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
iron_dome_israel
എല്‍ന്താണ് ഇസ്രയേലില്ലെക്ള അയല്‍ണ്‍ ഡോം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
music_concert_rev_dr_poovathingal
ജല്ല?മനിയില്ല? റവ.ഡോ. പോല്ല? പൂവല്‍ത്തില്‍ങ്കലില്ലെക്ള സംഗീത കല്‍േച്ചരി സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? 25 ന്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ജല്ല?മനിയുടെ ഓഡി കാല്ല? ; വേല്ല?ഡ് കാല്ല? ഓഫ് ദ ഇയല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
volkeswagen_gti_golf
60 മൈല്ല? വേഗമാല്ല?ജില്‍ക്കാല്‍ന്‍ നാല് സെല്‍ക്കല്‍ന്‍ഡ്; ഇത് ഫോക്സ് വാഗല്ലെക്ള പുതിയ മോഡല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ട് മോല്‍േട്ടാല്ല? ഷോ വിശേഷല്‍ങ്ങല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
audi_sports_quattro
ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുമായി ഓഡിയുടെ സ്പോല്ല?ട്സ് ക്വല്‍ട്ട്റോ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
car_models_new_iaa
ഫ്രാല്‍ങ്ക്ഫല്ല?ല്‍ട്ട് മോല്‍േട്ടാല്ല? ഷോ ; പുതുപുല്‍ത്തല്‍ന്‍ മോഡലുകളുമായി കാല്ല? നില്ല?മാതാല്‍ക്കല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us